GENKI PLAZA

Item           : Thi Công Hoàn thiện

Location     : Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Công trình là Trung tâm sinh hoạt Người cao tuổi sẽ thiết lập một môi trường sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe thể chất theo mô hình và tiêu chuẩn Nhật Bản.